چهارشنبه 29 فروردین 1403
دیشب تا ساعت 12 پای کامپیوتر بودمصبح که پاشدم دیدم... چشام شده کاسه خون, به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری..!