چهارشنبه 23 خرداد 1403
 اگه رابطمون با امریکا خوب بشه میخوام یه دیزی پزی باز کنم   اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی