شنبه 12 اسفند 1402
 خدا یک زن آفرید و یک مرد ... من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!