جمعه 11 اسفند 1402
 خودت رو صد در صد خرج کسی نکن ...   که فقط بلده تا ده بشماره !!!