چهارشنبه 29 فروردین 1403
خــــــاک تو سرت من هم سن تو بودم 10 تا پیج رو می چرخوندم......... .... از سری سر کوفتای من به بچم :D