شنبه 12 اسفند 1402
 بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میاُفتی به خودت بیشتر فش میدی تا اون :|