سه شنبه 28 فروردین 1403
 از همان کودکی بازیچه نویسندگان شدیم     وگرنه کدام روباه دیوثی پنیر میخورد..........