پنجشنبه 03 خرداد 1403
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم