پنجشنبه 03 خرداد 1403
 خدایا این شادیو از من نگیر   بیتا و مهسا و مریم هم همینطور … یه بهاره هم هست خیلی خوشگله! پا نمیده ، یه کار کن اونم جور شه ؛ دمت گرم !!