شنبه 12 اسفند 1402
 از همان کودکی بازیچه نویسندگان شدیم     وگرنه کدام روباه دیوثی پنیر میخورد..........