چهارشنبه 23 خرداد 1403
 از همان کودکی بازیچه نویسندگان شدیم     وگرنه کدام روباه دیوثی پنیر میخورد..........