شنبه 12 اسفند 1402
 خیلی بده دوس دخترای آدم باهم نمیسازن :( . . . . . . وگرنه دسته جمعی یه شمال میرفتیم :))