شنبه 12 اسفند 1402
تو کره سرعت اینترنت ایران رو به عنوان داستان ترسناک واسه هم تعریف میکنن!