سه شنبه 28 فروردین 1403
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻢ... ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎﺭﻡ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ : ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
پستهای فیسبوکی 93|جوک ارواح عمت
  • تعداد بازدید : 1387

  • ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻢ...


    ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎﺭﻡ ﻫﻢ
    اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ :

    ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ "ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻋﻤﺖ"