چهارشنبه 29 فروردین 1403
جوری شده کهدو تا کارگر بگیری ماشینتو هل بدن خرجش از بنزین کمتر در میاد!!