چهارشنبه 29 فروردین 1403
 بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میاُفتی به خودت بیشتر فش میدی تا اون :|